UFA Slot

ออกกำลังกายแบบ In Zone ตามความหนักเบา ของการเต้นของหัวใจ

การออกกกำลังกายแบบ In zone (อินโซน) กำลังเป็นกระแสนิยมอย่างมากในปัจจุบัน การออกกำลังกายประเภทนี้

คือการออกกำลังกายโดยกำหนดความหนักเบาตามอัตราการเต้นของหัวใจ โดยใช้อุปกรณ์การวัดที่ติดตัว เช่นนาฬิกา หรือสายคาดอก โดยควบคุมการออกกำลังกายให้หัวใจเต้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดต่อการออกกำลังกายที่เราต้องการ สิ่งที่ที่เราต้องเรียนรู้คือ Zone คืออะไร และแบ่งอย่างไร

Zone ที่เรากล่าวถึงหมายถึงช่วงของ ร้อยละอัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้งต่อนาที) ต่อการเต้นสูงสุด โดยการแบ่งโซนนั้นถึงว่ามีหลากหลายแนวคิดมาก โดยแนวคิดหลักๆคือแบ่งเป็น 5 กับ 3 โซน

UFA Slot

ใช้การแบง 5 โซนในการอ้างอิง

โซนแรก ระดับสบายมากๆ หรือระดับฟื้นฟู ระดับการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่ร้อยละ 50-60ของอัตราสูงสุด เป็นโซนที่เกิดขึ้นเมื่อเราเดินช้าๆ สบายๆ โดยอัตราการเต้นของหัวใจในโซนนี้อยู่ที่ประมาณ 104-114ครั้งต่อนาที

โซนสอง ระดับง่าย ระดับการเต้นของหัวใจอยู่ที่ร้อยละ 60-70ของอัตราสูงสุด เป็นโซนที่เกิดจากการเดินปกติ หรือเดินเร็วกว่าปกติเล็กน้อย อัตราการเต้นของหัวใจของโซนนี้อยู่ที่ประมาณ 114-133ครั้งต่อนาที

โซนสาม ระดับปานกลาง ระดับการเต้นของหัวใจอยู่ที่ร้อยละ 70-80ของอัตราสูงสุด เป็นโซนที่มักจะเกิดจาการวิ่งจ๊อกกิ้ง หรือเดินเร็ว โดยอัตราการเต้นของหัวใจของโซนนี้อยู่ที่ประมาณ 133-152 ครั้งต่อนาที

โซนสี่ ระดับหนัก ระดับการเต้นของหัวใจอยู่ที่ร้อยละ 80-90 ของอัตราสูงสุด เป็นโซนที่เกิดจาการวิ่งเร็ว โดยอัตราการเต้นของหัวใจของโซนนี้อยู่ที่ประมาณ 152-171 ครั้งต่อนาที

โซนห้า ระดับหนักมาก หรือสูงสุด ระดับการเต้นของหัวใจอยู่ที่ร้อยละ 90-100 ของอัตราสูงสุด เป็นโซนที่เกิดจากการวิ่งโดยความเร็วสูง โดยอัตราการเต้นของหัวใจโซนนี้อยู่ที่ 171-190 ครั้งต่อนาที

ทั้งนี้การวิ่งเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น สามารถนำไปปรับใช้กลับการเล่นกีฬาชนิดอื่นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำหรือปั่นจักรยาน การแบ่งสามโซนจะรวมโซนหนึ่งและสอง สี่กับห้าเข้าด้วยกัน และอัตราการเต้ยของหัวใจก็จะถูกจัดใหม่เช่นกัน


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ port-mansfield.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated